Huawei

Huawei

1200px-Huawei_Standard_logo.svg
Siqi Hao

Huawei Technologies, Finland

Siqi Hao
Petri-Wiklund

Huawei Technologies, Finland

Petri Wiklund